بررسی اثر بذر گیاه عدس‌الملک Securigera securidaca (L.) (Degen & Doerfler)

بر قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم یک مطالعه بالینی تصادفی دوسویه‌کور

حسن فلاح‌حسینی* ۱، پرویز حسینی۲، رامین حشمت۳، داراب یزدانی۴، مظاهر رحمانی۵، احمدرضا همتی‌مقدم۶، باقر لاریجانی۷، سیدحمیدرضا علوی۸
۱- استادیار پژوهش، گروه فارماکولوژی و طب کاربردی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ، huseini_fallah@yahoo.com
۲- پزشک عمومی، محقق مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳- دستیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴- استادیار، گروه فارماکوگنوزی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
۵- محقق مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶- مربی پژوهش، گروه فارماکولوژی و طب کاربردی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
۷- استاد، گروه بیماری‌های داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۸- استادیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی اثر عصاره ساقه گیاه ریواس Rheum ribes L.بر چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم

مبتلا به چربی خون بالا – یک مطالعه بالینی تصادفی دوسویه‌کور

حسن فلاح‌حسینی۱، رامین حشمت* ۲، فریبا محسنی۳، امیرحسین جمشیدی۴، سیدحمیدرضا علوی۵، مریم اهوازی۶، باقر لاریجانی۷
۱- استادیار پژوهش، گروه داروشناسی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
۲- استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، rheshmat@razi.tums.ac.ir
۳- استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۴- استادیار، مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
۵- استادیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶- مربی پژوهش، هرباریوم پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
۷- استاد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی ترکیبات اسانس و اثرات ضد‌میکروبی گیاه Thymus caucasicus

رضا حاجی‌آقائی۱، شمسعلی رضازاده۱، یوسف اجنی۲، نسرین صمدی۳، نسیم آشوری۴، سمیه آقامحمدزاده۵، سیدحمید‌رضا علوی* ۶
۱- استادیار پژوهشی، گروه فارماکوگنوزی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
۲- مربی پژوهشی، گروه کشت و توسعه، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
۳- استادیار، گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴- دکتری داروسازی, اداره کل آزمایشگاه‌های غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۵- دکتری داروسازی، دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد علوم دارویی
۶- استادیار پژوهشی، گروه فارماکوگنوزی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ، shr.alavi@yahoo.com

بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرات ضدمیکروبی اسانس حاصل از برگ گیاه

Peucedanum ruthenicum (M. Bieb.) Rochel جمع‌آوری شده از کلاردشت

سیدحمیدرضا علوی۱، نرگس یاسا* ۲، محمدرضا فاضلی۳، فاطمه فولادی۴، لادن سلیمی۵، یوسف اجنی۶
۱- گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲- گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، yasa@sina.tums.ac.ir
۳- گروه کنترل غذا و دارو، دانشکده داروسازی ، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴- دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵- دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶- گروه کشت و توسعه، پژوهشکده گیاهان دارویی، جهاددانشگاهی

A New Furanocoumarin from Peucedanum ruthenicum

Seyed Hamid Reza Alavi,Narguess Yassa,Abbas Shafiee &Fatemeh Fouladi

Pages 377-379 | Accepted 18 Dec 2007, Published online: 07 Oct 2008

Download citation
https://doi.org/10.1080/13880200802055800

Two new compounds from Artemisia dracunculus L

ArticleinDARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY 8(1-2):42-44 · July 2000 with 5 Reads

Chemical Composition of the Essential Oils of Peucedanum ruthenicum (M. Bieb.) Rochel Leaves and Flowers from Kalardasht

Article 8Volume 2, Issue 4, Autumn 2006, Page 231-234  XMLPDF (661.03 K)
Document Type: Research Paper
Authors
Seyed Hamid Reza Alavi email 1Narguss Yassa2Fatemeh Fouladi2Mohammad Ali Maasumi2Yousef Ajani3Abbas Hadjiakhondi4
1IA U Pharmaceutical Sciences Branch, and Medicinal Plants Research Center
2Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, and Medicinal Plants Research Center
3Department of Pharmacognosy, Institute of Medicinal Plants, ACECR Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Antibacterial Activity of Peucedanum ruthenicum, Johreniopsis seseloides and Cervaria cervariifolia Extracts

Article 13Volume 5, Issue 1, Winter 2009, Page 37-42  XMLPDF (229.13 K)
Document Type: Research Paper
Authors
Noor Sabri1Narguess Yassa email 1Mohammad Reza Fazeli2Seyed Hamid Reza Alavi3Fatemeh Fouladi3Ladan Salimi1Azadeh Manayi1Zahra Tofighi1
1Department of Pharmacognosy
2Department of Drug and Food Control
3Medicinal Plants Research Center, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

New Triterpenoids from Peucedanum ruthenicum

Article 8Volume 4, Issue 4, Autumn 2008, Page 289-294  XMLPDF (356.6 K)
Document Type: Research Paper
Authors
Marzieh Matin YektaSeyed Hamid Reza Alavi email
IAU Pharmaceutical Sciences Branch and Department of Pharmacognosy, Institute of Medicinal Plants, ACECR, Tehran, Iran

Chemical Constituents and Antibacterial Activity of Essential Oil of Prangos ferulacea (L.) Lindl. Fruits

Article 6Volume 3, Issue 3, Summer 2007, Page 171-176  XMLPDF (134.75 K)
Document Type: Research Paper
Authors
Mohammad Ali Massumi1Mohammad Reza Fazeli2Seyed Hamid Reza Alavi email 3Yousef Ajani4
1Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, and Medicinal Plants Research Center, Medical Sciences/ University of Tehran, Iran
2Department of Drug and Food Control, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
3IAU Pharmaceutical Sciences Branch, Medicinal Plants Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4Institute of Medicinal Plants, ACECR, Tehran, Iran